Lyrics: Samsong ft Chioma Jesus– Odogwu N’agha

Lyrics

INTRO:

Odogwunagha dike nagha Nara ekele 2x

Okosisinenyendu

You are the tree of life

Agam eburu aleluyah eburu,

para aleluyahapara

SOLO

Odum ebo Judah

DC

Okorobia di nma Agam eburu aleluyah eburu,

para aleluyahaparaOlisa bi nigwe

God of Heaven Agameburualeluyaheburu

Para aleluyahapara

SOLO

Ife oma imere mu eh Onum apughi iko ya

Obugini kam ge jiTuaraChimnmanma

Chorus

Odogwu nagha dike nagha Nara ekele 2x

CHORUS

Odogwunagha dike nagha Nara ekele

OlisakereuwaChukwunemenma

Agameburualeluyaheburu Para aleluyahapara

SOLO

Nmalitenogwugwu Beginning and the end Agameburualeluyaheburu Para aleluyahaparaAnurum na inenyenwa (Daddy) Anurum na inagworia (inagworia) Mnwebianiru gi nnaNweburuekeleIfeomaimeremuoOnumabughiikoObugini kam ge jiNwe tu wa ra Chimnmanma

CHORUS Odogwu nagha dike nagha Nara ekele Odogwu nagha dike nagha Nara ekele Olisa kere uwa Chukwu neme nma Agam eburu aleluyah eburu Bu ga ra Jehovah

SOLO OnyenemenmaEbe ku we dike Igbe ne che ndu mo ObataobieAgunechemba mo IheomainemeremebukaEzenaraotutoImerenwanyiagaturuimeImerekonyeogbu were kwuokwuEzemonwereihekariri gi omumeEbubenaraotutomjibiaEzenaraekelemjibia

CHORUS Odogwu nagha dike nagha Nara ekele Odogwu nagha dike nagha Nara ekele Olisa kere uwa Chukwu neme nma Agam eburu aleluyah eburu Bu ga ra Jehovah Jehovah Jireh (Odogwu, Odogwu….) Nara ekelem ji bia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *